Program

Kurs obejmuje 192 godziny zajęć, w tym:

  • 128 godzin zajęć audytoryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych
  • 32 godziny zajęć z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
  • 8 godzin pracy z kamerami termowizyjnymi
  • 8 godzin badań w laboratorium
  • 16 godzin zajęć z trenerem intermentoringu
     

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA

 

L.P. ZAGADNIENIE FORMA PRACY LICZBA GODZIN
1 Podstawy i zasady auditingu energetycznego
- Planowanie audytu i procedury wykonywania audytu
- Podstawy termodynamiki i inżynierii energetycznej
- Analiza systemowa racjonalizacji gospodarki
energetycznej zakładu przemysłowego
- Podstawowe dane dla analizy przepływów energii
- Priorytety działań energooszczędnych
- Narzędzia do wykonywania audytu
 Wykład  14
2 Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
- System monitoringu energii w zakładzie przemysłowym
- Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym; rola
menadżera energii, audytora wewnętrznego
 Wykład  4
3 Systemy oświetlenia:
- Pomiary w technice oświetleniowej
- Sprawność oświetlenia
- Obliczenia oświetlenia
- Optymalizacja oświetlenia
- Audyt oświetlenia
- Sterowanie oświetleniem
 Wykład  6
4 Klimatyzacja i wentylacja:
- Podstawy techniki HVAC
- Podział wentylatorów i podstawowe charakterystyki
- Metody oszczędzania energii w wentylatorach
- Budowa układów klimatyzacyjnych
- Analiza porównawcza różnych typów klimatyzatorów
- Obliczenia układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Optymalizacja układów klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
 Wykład  8
5 Układy grzewcze i parowe:
- Teoretyczne podstawy układów cieplnych
- Optymalizacja pracy odwadniaczy
- Eksploatacja układów grzewczych
- Wytwarzanie i dystrybucja ciepła
- Bilans cieplny kotła
- Przykłady obliczeń cieplnych
- Optymalizacja układów grzewczych
 Wykład  8
6 Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń energetycznych  Wykład  16
7 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej  Wykład  10
8 Racjonalizacja działania pieców przemysłowych  Wykład  6
9 Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników
energii i sieci wymienników ciepła
 Wykład  6
10 Silniki elektryczne i napędy:
- Klasyfikacja silników elektrycznych
- Charakterystyki silników elektrycznych
- Sprawność silników elektrycznych
- Przemienniki częstotliwości
- Metody poprawy efektywności silnika/napędu
- Przykłady obliczeń napędów elektrycznych
 Wykład  8
11 Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle:
- Zasady doboru i zastosowanie układów chłodniczych
- Eksploatacja układów chłodniczych
- Optymalizacja układów chłodniczych
- Obliczenia układów chłodniczych
 Wykład  6
12 Kogeneracja:
• Podstawy teoretyczne kogeneracji
• Kryteria doboru układu kogeneracji
• Przykład doboru układu kogeneracji
• Analiza efektywności układu kogeneracji
 Wykład  6
13 OZE:
• Wprowadzenie do OZE: biomasa, en słoneczna, en wiatrowa, geotermia
•Przykłady wykorzystania OZE dla poprawy efektywności energetycznej
• Słoneczne systemy podgrzewania wody
• Ogniwa fotowoltaiczne
 Wykład  8
14 Analiza ekonomiczna w projektach EE:
- Programy UE, fundusze strukturalne
- ESCO
- Narzędzia bankowe
- Zarządzanie ryzykiem
- Podstawowe wskaźniki finansowe
- Księgowość energetyczna
- Long Life Assessment
- Koszty użytkowania środowiska i księgowość środowiskowa
 Wykład  6
15 Audyt energetyczny budynku:
- Ochrona cieplna budynków
- Obliczenia cieplne budynku
- Termomodernizacja budynku
- Kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe
- Pompy ciepła i odnawialne źródła energii
- Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze
- Oszczędne użytkowanie wody
- Audyt energetyczny budynku
- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
- Technika termografii
- Zarządzanie energią w budynku
 Wykład  24
16 Część praktyczna szkolenia
Podstawowe urządzenia do pomiaru w audycie efektywności energetycznej – zasada działania i obsługa:
- miernik elektryczny z data loggerem
- manometr z data loggerem
- analizator spalin
- urządzenie do diagnozowania odwadniaczy
- detektor wycieków
- pirometr, termopara, termometr dotykowy
- Efekt energetyczny różnych metod regulacji przepływu w wentylatorze i pompie.

Charakterystyki pracy urządzeń elektrycznych

1. Test szczelności instalacji sprężonego powietrza
2. Diagnoza systemu odwadniania
3. Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru
powietrza
4. Bilans cieplny kotła przemysłowego
 

 Zajęcia laboratoryjne  24
17 Praca końcowa w formie samodzielne sporządzonego audytu efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji podlegającego ocenie pod względem poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania audytu efektywności energetycznej. PRACA KOŃCOWA