strona główna

 

"NOWY START-NOWE PERSEPKTYWY" to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost w okresie 01.2020-06.2022 zdolności adaptacyjnych minimum 365 przedsiębiorców MMŚP ponownie podejmujących nową działalność gospodarczą poprzez podniesienie w ramach zindywidualizowanego wsparcia wiedzy ich pracowników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

SKRÓCONA PREZENTACJA PROJEKTU

 

Więcej informacji...

 

Zgłoszenie udziału-dokumenty

 

UWAGA! W CZASIE PANDEMII SZKOLENIA BĘDĄ MOGŁY ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI: Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły począwszy od II kwartału 2020 r., aż do momentu wyczerpania miejsc.Informacja o zawieszeniu, przedłużeniu lub zamknięciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, pod adresem www.efs.seka.pl

Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu pod adresem SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

email: szkolenia.msp@seka.pl

tel. 22 517 88 00

kom. 501 068 650
 

Rekrutacja Projektu ma charakter otwarty. Będzie prowadzona na terenie wszystkich województw.


 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

POBIERZ WYTYCZNE

 

 

WAŻNE STRONY:

 

Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl