strona główna

Podstawowe informacje

CELEM GŁÓWNYM projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji wraz z formalnym potwierdzeniem w zawodzie spawacza odpowiadającym potrzebom rynku pracy przez 120 osób (4K,116M) z obszarów woj. mazowieckiego, w tym osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

Kurs ma na celu zdobycie przez uczestnika umiejętności spawania TIG–141 (poziom podstawowy) oraz uzyskanie kwalifikacji i uprawnień w odpowiednim zakresie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 459.525,00 zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 367.620,00 zł.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

POBIERZ WYTYCZNE

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020.

POBIERZ PODRĘCZNIK