strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych – G1(E,D)
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG
OLSZTYN
Miejsca szkoleń
Kurs z obsługi wózków widłowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
Miejsca szkoleń
Kurs księgowy
Miejsca szkoleń
Kurs kadrowo-płacowy
OLSZTYN

Podstawowe informacje

"Szkolenia na miarę potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego" to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 440 896,25 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 396 806,62 zł

Głównym celem projektu  jest podniesienie i dostosowanie w okresie II.2018-XII.2019r. kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 152 osób dorosłych do potrzeb rynku pracy min.38K i 114 M, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - max.12 osób w grupie.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

POBIERZ WYTYCZNE

 

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020

 

POBIERZ PODRĘCZNIK