strona główna
Miejsca szkoleń
MAG 1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
MAG 2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi
Miejsca szkoleń
TIG1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
TIG2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi

Podstawowe informacje

CELEM PROJEKTU jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG lub TIG na różnych poziomach zaawansowania w terminie XII.2018-XI.2020 przez 100 osób dorosłych (95M, 5K) z obszaru woj. zachodniopomorskiego (w tym 30% grupy docelowej zamieszkuje obszary miast średnich oraz 30% obszary miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze), które z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zgodnie z zapotrzebowaniem zachodniopomorskiego rynku pracy.
W ramach projektu realizowane są następujące typy szkoleń:


MAG 135 – podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi - 30 os. (3gr.)
MAG 135 – ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi - 20 os. (2 gr.)
TIG 141 – podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi - 30 os. (3 gr.).
TIG 141 – ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi - 20 os. (2 gr.).

Każdy kurs zakończony jest zewnętrznym egzaminem certyfikującym i nabyciem uprawnień wg. wytycznych Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 409 812,50 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 368 831,24 zł

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:
 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

POBIERZ WYTYCZNE


Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020.
 

POBIERZ PODRĘCZNIK