strona główna

Podstawowe informacje

Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji przez minimum 90% z 1190 osób dorosłych (714 kobiet), w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach oraz kwalifikacjach i/lub 50+) z województwa wielkopolskiego (podregion miasto Poznań), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

POBIERZ WYTYCZNE

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020.

POBIERZ PODRĘCZNIK