strona główna

Dokumenty

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.


Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie, czytelnie i przesłane w oryginale lub dostarczone osobiście w wersji papierowej na adres Biura Projektu:

SEKA S.A.
ul. Paca 37
04-386 Warszawa

z dopiskiem "NOWY START-NOWE MOŻLIWOŚCI"

 

Na zestaw dokumentów składają się:

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU/UMOWY:

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa-(jeśli dotyczy)

Załącznik nr 2 A – Przedsiębiorstwa partnerskie-(jeśli dotyczy)

Załącznik nr 2 B – Przedsiębiorstwa związane-( jeśli dotyczy)

Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – Umowa udziału Przedsiębiorstwa w Projekcie z załącznikami:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o oddelegowaniu pracownika

Karta zgłoszenia uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych

Kserokopia aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) dokumentu rejestrowego(KRS lub innego właściwego dokumentu)
Kserokopie potwierdzone za zgodność oryginałem sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych- (jeśli dotyczy)

Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów/oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstwa-( jeśli dotyczy)

 

UWAGA!

Załącznik nr 2 (2 A i 2 B) wypełniają tylko  przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo lub osobowo np. spółki

Kserokopie potwierdzone za zgodność oryginałem sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych dostarczają tylko przedsiębiorstwa,które mają obowiazek składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości

Dokumenty lub oświadczenia składane przez Przedsiębiorstwo w procesie rekrutacji powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego Przedsiębiorcy (zgodnie z CEiDG lub KRS). Jeżeli upoważnienie do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstwa wynika z udzielonego określonej osobie pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo to musi być załączone do przekazywanych dokumentów.