strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Zgłoszenie

Terminy szkolenia
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Jestem zainteresowany szkoleniem w terminie:

17.08.2022 - 07.12.2022
- Zajęcia teoretyczne odbywają sie w dniach 17, 18, 19.08.2022 w godz. 7.00-15.00. Zajęcia praktyczne w każdą środę (od 24.08 do 7.12.2022) w godz. 7.00-15.00 (16 spotkań). Zajęcia odbywają się w Katowicach-Ligota ul. Książęca 12
- wolne miejsca: 5

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE
Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Płeć:
kobieta   mężczyzna
Wykształcenie:
----------------------
Niższe niż podstawowe

Brak formalnego wykształcenia - ISCED 0


Podstawowe

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej - ISCED 1


Gimnazjalne

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej - ISCED 2


Ponadgimnazjalne

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasdnicze zawodowe) - ISCED 3


Policealne

Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym - ISCED 4


Wyższe

Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym - ISCED 5-8


 
ADRES ZAMIESZKANIA
Należy wpisać adres zamieszkania - Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Należy wpisać adres zamieszkania - Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
-  
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
 
DANE DODATKOWE
Status uczestnika projektu:
-----------------------------
osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

(oznacza osobę fizyczną pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy)


osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

(oznacza osobę fizyczną pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy łącznie przez okres poniżej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)


osoba bierna zawodowo

(oznacza osobę fizyczną, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Jest to osoba posiadająca wyłącznie własne niezarobkowe źródło utrzymania lub pozostające na utrzymaniu innych osób


osoba pracująca
Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia?
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności -specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe -lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie
Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami?
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
Czy jest Pan/Pani osobą w innej niekorzystniej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej?
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Uczestnika projektu: nazwiska i imiona, PESEL, wiek, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, zawód, miejsce pracy, informacja o bezdomności, sytuacja społeczna i rodzinna, migrant, pochodzenie etniczne, stan zdrowia-zakres zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu lub wycofania zgody.

4. Administratorem danych osobowych jest „SEKA” Spółka Akcyjna. z siedzibą 04-386 Warszawa, ul. Paca 37, odo@seka.pl

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz dokumentacji tego procesu;

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez: 1) Beneficjenta- „SEKA” Spółka Akcyjna z siedzibą 04-386 Warszawa, ul. Paca 37,odo@seka.pl 2) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane osobowe@slaskie.pl 3) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl 4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 5) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji do projektu.

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Potwierdzam