strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Podstawowe informacje

"Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim" to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 467.537, 50 PLN

 

WKŁAD EFS: 397.406, 87 PLN

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w okresie styczeń 2021- grudzień 2022 w zawodzie spawacza dopasowanych do potrzeb 120 osób dorosłych (min.4K,116M) z obszarów województwa śląskiego wraz z formalnym potwierdzeniem przez min.95% z 120 osób (min.3K,111M) uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza potwierdzone certyfikatem(świadectwem).

 

Cele szczegółowe projektu:

- nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie spawania metodą TIG-141 przez 72 osoby, w zakresie spawania metodą MAG-135 przez 48 osób z obszarów województwa śląskiego;

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania metodą TIG-141 przez min.95% z 72 osób, tj.68 osób;

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania metodą MAG-135 przez min.95% z 48 osób, tj.46 osób

 

PLANOWANE EFEKTY:przeszkolenie 120 osób w zakresie spawania metodą TIG lub MAG oraz uzyskanie przez min.95 %  z 120 osób kwalifikacji z zakresu spawania metodą TIG-141 lub MAG-135.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - max.12 osób w grupie.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

 

POBIERZ WYTYCZNE