strona główna
Miejsca szkoleń

Projekt „Wykwalifikowany spawacz MAG na zachodniopomorskim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego