strona główna

Projekt "Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego" jest realizowany przez SEKA S.A. z  siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37.

Projekt jest współfinansowany ramach w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)

 

Wsparcie usług rozwojowych jest realizowane za pośrednictwem:

Bazy Usług Rozwojowych

 

UWAGA! 


Od 11.01.2022 r. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków.


Wnioski można dostarczać wyłącznie drogą pocztową lub przesyłką kurierską na

adres biura projektu

UWAGA! 
W związku z wyczerpaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych, od dnia 12 stycznia rekrutacja do projektu zostaje zawieszona do odwołania.

Dokumenty rekrutacyjne, które zostaną wysłane po 11 stycznia nie będą rozpatrywane.


Dofinansowanie Projektu z UE:  4.420.255,00 zł.

Okres realizacji : 01.01.2020 – 30.06.2022.

 

UWAGA! Na czas trwania zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 Operator dopuszcza udział Uczestników w usługach wsparcia, w formie zdalnej (on-line), aż do odwołania, na warunkach określonych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl