strona główna

Projekt "Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego" jest realizowany przez SEKA S.A. z  siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37.

Projekt jest współfinansowany ramach w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)

 

Wsparcie usług rozwojowych jest realizowane za pośrednictwem:

Bazy Usług Rozwojowych

 

UWAGA!

W związku z wyczerpaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych, od dnia 18.10 rekrutacja do projektu zostaje zawieszona do odwołania.

Operator, od dnia 27.09 do 15.10, przyjmuje wnioski na usługi rozwojowe, które kończą się nie wcześniej niż 8 listopada 2021r. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe na ww. usługi można składać nie wcześniej, niż z datą na 20 dni przed rozpoczęciem usługi, do

biura projektu.


Dofinansowanie Projektu z UE:  4.420.255,00 zł.

Okres realizacji : 01.01.2020 – 30.06.2022.

 

UWAGA! Na czas trwania zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 Operator dopuszcza udział Uczestników w usługach wsparcia, w formie zdalnej (on-line), aż do odwołania, na warunkach określonych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl