strona główna
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie A
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie B

Podstawowe informacje

"E-umiejetności z certyfikatem ECDL Profile" to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest w okresie X.2017-VIII.2019 nabycie lub podniesienie przez osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy(wykazujące największą lukę kompetencyjną) kwalifikacji cyfrowych( w obszarze TIK) potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP na poziomie A lub B przez min.84% z 144 osób dorosłych(w tym 82K,62M,93% z 29 os. 50+,85% z 87 osób o niskich kwalifikacjach,83% z 101 osób z terenów wiejskich,86% z 29 osób niepełnosprawnych,)które ukończyły 18 r.ż. z terenu woj. opolskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU:403 279,20 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:342 787,32 PLN

 

PLANOWANE EFEKTY:

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie-87

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie-29

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich-101

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie-29

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-74

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-27

Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-84

Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-25

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

POBIERZ WYTYCZNE

 

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020

POBIERZ PODRĘCZNIK