strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych – G1(E,D)
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG
Miejsca szkoleń
Kurs z obsługi wózków widłowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
OLSZTYN
Miejsca szkoleń
Kurs księgowy
OLSZTYN
Miejsca szkoleń
Kurs kadrowo-płacowy

Zgłoszenie

Terminy szkolenia
Kurs z obsługi wózków widłowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
OLSZTYN

Jestem zainteresowany szkoleniem w terminie:

23.03.2019 - 11.05.2019
- wolne miejsca: 2

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE
Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Płeć:
kobieta   mężczyzna
Wykształcenie:
----------------------
Niższe niż podstawowe

Brak formalnego wykształcenia - ISCED 0


Podstawowe

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej - ISCED 1


Gimnazjalne

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej - ISCED 2


Ponadgimnazjalne

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasdnicze zawodowe) - ISCED 3


Policealne

Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym - ISCED 4


Wyższe

Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym - ISCED 5-8


 
ADRES ZAMIESZKANIA
Należy wpisać adres zamieszkania - Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Należy wpisać adres zamieszkania - Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
-  
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
 
DANE DODATKOWE
Status uczestnika projektu:
-----------------------------
osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

(oznacza osobę fizyczną pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy)


osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

(oznacza osobę fizyczną pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy łącznie przez okres poniżej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)


osoba bierna zawodowo

(oznacza osobę fizyczną, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Jest to osoba posiadająca wyłącznie własne niezarobkowe źródło utrzymania lub pozostające na utrzymaniu innych osób


osoba pracująca
Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia?
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności -specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe -lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie
Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami?
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
Czy jest Pan/Pani osobą w innej niekorzystniej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej?
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu "Szkolenia na miarę województwa warmińsko-mazurskiego", zgodnie z art. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu "Szkolenia na miarę województwa warmińsko-mazurskiego" i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu.

3) Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).

5) Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników

6) Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w dokumentach zgłoszeniowych do udziału w projekcie są zgodne z prawdą.

Potwierdzam

SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów rekrutacji w ramach projektu „Szkolenia na miarę potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego”;
  • Odbiorcami danych osobowych będzie Administrator;
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – odo@seka.pl
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2019;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.