strona główna

Podstawowe informacje

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG 135 wraz z egzaminem certyfikującym w terminie styczeń 2018 - grudzień 2019 przez 100 osób dorosłych (95M, 5K) z obszaru woj. zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Uczestnictwo w projekcie zakłada udział, każdego uczestnika, w dwóch zadaniach:

ZADANIE 1: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe - ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych wszystkich uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

ZADANIE 2: Szkolenie zawodowe "Spawanie metodą MAG 135" (poziom podstawowy) zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikującym i nabyciem uprawnień wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 474 187,50 zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 403 059,34 zł.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

POBIERZ WYTYCZNE

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020.

POBIERZ PODRĘCZNIK