strona główna

Podstawowe informacje

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG 135 wraz z egzaminem certyfikującym w terminie styczeń 2018 - listopad 2019 przez 100 osób dorosłych (95M, 5K) z obszaru woj. zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Kurs spawania metodą MAG 135 trwa 140h (25h teorii + 115h praktyka) i zakończony jest zewnętrznym egzaminem certyfikującym i nabyciem uprawnień wg. wytycznych Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 449 187,50 zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 381 809,37 zł.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

POBIERZ WYTYCZNE

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020.

POBIERZ PODRĘCZNIK