strona główna
Miejsca szkoleń
MAG 1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
MAG 2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi
Miejsca szkoleń
TIG1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
TIG2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi

O EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu  kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na EFS ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny- Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak by, jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.