strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1

Warunki uczestnictwa

REGULAMIN PROJEKTU
„Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim”

 

Definicje

Projekt–„Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim”, który jest realizowany przez SEKA S.A. na mocy umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.03.00-24-06FC/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy–kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Realizator projektu-SEKA S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paca 37, 04-386 Warszawa.

Strona internetowa projektu – strona internetowa na której będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące Projektu: www.efs.seka.pl

Biuro projektu- SEKA S.A z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dąbrówki 16A, 40-081 Katowice. Biuro czynne przez co najmniej 8 godzin od poniedziałku do piątku oraz 2 soboty w miesiącu. Dokładne godziny pracy biura są podane informacji publicznej na stronie internetowej projektu www.efs.seka.pl w zakładce Kontakt.

Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Formy wsparcia w ramach projektu- szkolenie i egzamin zewnętrzny.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie- data podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Data zakończenia udziału w projekcie- data ostatniego dnia wsparcia, tj.  data przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.Za datę zakończenia udziału w projekcie rozumie się również datę przerwania udziału w projekcie.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Czas trwania projektu: 01.01.2020r. -31.12.2022r.
2. Celem głównym projektu jest uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w okresie I.2021-XII.2022 w zawodzie spawacza dopasowanych do potrzeb 120 osób dorosłych (min.4K,116M) z obszarów województwa śląskiego wraz z formalnym potwierdzeniem przez min.95% z 120 osób (min.3K,111M) uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza potwierdzone certyfikatem(świadectwem).
3. Regulamin projektu określa proces rekrutacji Uczestników oraz ogólne wytyczne projektu.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Na szkolnie Kurs spawania metodą TIG- poziom 1 składa się 23 godziny teoretyczne oraz 87 godzin praktycznych obejmujący następujący program:

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
BHP
Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

6. Na szkolnie Kurs spawania metodą MAG- poziom 1 składa się 25 godzin teoretycznych oraz 115 godzin praktycznych obejmujący następujący program:

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania
Materiały dodatkowe
BHP
Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7. Jedna godzina zajęć szkolenia teoretycznego w ramach projektu to 45 minut, szkolenia praktycznego 60 minut.
8. Wsparcie w ramach projektu odbywa się poza godzinami pracy, tj. sobota i niedziela lub w dni robocze w zależności potrzeby grupy.
9. Po zakończeniu szkolenia odbywać się będzie egzamin zewnętrzny. Uczestnik, który uzyska pozytywny wynik egzaminu uzyska kwalifikacje z zakresu spawania metodą TIG-141 lub MAG-135

§ 2 Proce rekrutacji

1. W projekcie mogą wziąć osoby fizyczne  spełniające:
podstawowe kryteria formalne:

• zgłaszającej z własnej inicjatywy chęć kształcenia w zakresie nabycia, uzupełnienia      kwalifikacji oraz ich formalnego potwierdzenia lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach;
• ukończyły 18 rok życia;
• zamieszkują(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),uczą się lub pracują na terenie  województwa śląskiego

kryteria wymagane do wykonywania zawodu spawacza:
• zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzone zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy.

2. Kryteria dodatkowe wynikające z potrzeb i barier grupy docelowej. Maksymalnie 40 punktów:
• zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze -15 pkt. Lista miast średnich/tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do Regulaminu Projektu;
• płeć-kobieta-15 pkt;
• nie uczestniczyły w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich 2 lat-5pkt;
• nie posiadają  uprawnień w zawodzie w zawodzie spawacza-5 pkt.
3. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby:
• odbywające karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób z dozorem elektronicznym);
• prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
• właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe);
• zatrudnione w podmiotach powiązanych kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem.
4.W ramach projektu jest możliwość udziału osób niepełnosprawnych, a wsparcie zostanie dostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

I. Etap pierwszy 1.Rejestracja poprzez wysłanie formularza poprzez stronę internetową projektu: www.efs.seka.pl lub dostarczenie osobiście do Biura projektu. Jednocześnie wyrażanie zgody na przekazanie niezbędnych danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz akceptacja Regulaminu Projektu.
2. Weryfikacja przez Kierownika Projektu przesłanych zgłoszeń pod kątem formalnym kryteriów podstawowych, wymaganych do wykonywania zawodu spawacza i dodatkowych. W przypadku nie spełnienia kryteriów podstawowych i wymaganych do zawodu spawacza zgłoszenie zostanie odrzucone.
3. Poinformowanie przez Kierownika Projektu drogą mailową lub telefoniczną o wynikach wstępnej rekrutacji.
II. Etap drugi 5. Wypełnienie wszystkich dokumentów uczestnictwa i przesłanie na 12 dni roboczych przed rozpoczęciem kompletu oryginałów w wersji papierowej (lub dostarczenie osobiście) do Biura Projektu. Na komplet dokumentacji rekrutacyjnej składają się:
- oświadczenie dotyczące kryteriów kwalifikowalności wraz z załącznikami( tj. Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, Ankieta potrzeb szkoleniowych, Zaświadczenie od pracodawcy lub uczelni/szkoły w przypadku potwierdzenia kryterium zatrudnienia lub odbywania nauki na terenie województwa śląskiego)
- oświadczenie uczestnika Projektu/przetwarzanie danych osobowych ;
-zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
6. Weryfikacja przez Kierownika Projektu przesłanych dokumentów pod względem formalnym kryteriów podstawowych i dodatkowych.
7. W przypadku zgłoszenia się do Projektu większej liczby osób niż liczba miejsc, decydują kryteria dodatkowe.
8. Utworzenie listy Uczestników Projektu ( średnio 12 osób) oraz listy rezerwowej (5 miejsc) dla każdej grupy szkoleniowej. Przydzielenie Uczestników Projektu do poszczególnych grup zgodnie z protokołem rekrutacji.
9. W Projekcie może wziąć udział max. 120 Uczestników Projektu, co daje 10 grup po średnio  12 osób każda, z podziałem 6 grup w zakresie „Kurs spawania metodą TIG-poziom 1”, 4 grupy w zakresie „Kurs spawania metodą MAG-poziom 1.
10. W ramach Projektu można uczestniczyć wyłączenie w jednym szkoleniu.
III. Etap trzeci.10. O wynikach rekrutacji Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Szczegółowe informacje nt. terminu rozpoczęcia szkolenia oraz miejsca szkolenia Organizator poinformuje Uczestników Projektu drogą mailową poprzez wysłanie zaproszeń do zakwalifikowanych osób.
11.Podpisanie umowy uczestnictwa regulującej prawa i obowiązki uczestnictwa.

§3 Warunki uczestnictwa w projekcie


1.W ramach realizacji Projektu SEKA S.A. zapewni Uczestnikowi Projektu:
a) przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego nabycie kwalifikacji z zakresu spawania metodą TIG-141 lub MAG- 135;
b) pomieszczenia o właściwym standardzie do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego, w tym przystosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami;
c) materiały szkoleniowe w formie podręcznika oraz notes, długopis;
d) wykwalifikowanych trenerów;
e) materiały do zajęć praktycznych;
f) odzież ochronną (rękawice, fartuch, przyłbica);
g) wyżywienie w formie przerw kawowych i obiadu w trakcie trwania szkolenia;
h) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków(NNW) w trakcie trwania szkolenia;
i) przystąpienie do zewnętrznego egzaminu uprawniającego do uzyskania kwalifikacji z zakresu spawania metodą TIG-141;
j) wydanie zaświadczenia ukończenia szkolenia tym Uczestnikom Projektu, którzy ukończyli szkolenie przy min. 80% obecności na zajęciach.
k) wydanie przez Instytut Spawalnictwa tym Uczestnikom Projektu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin zewnętrzny świadectwa uzyskania kwalifikacji spawacza metodą TIG-141 lub MAG-135.
l) badanie lekarskie przeprowadzone przez Lekarza Medycyny Pracy;
m) dostęp do biura projektu oraz kontaktu z upoważnionym przedstawicielem merytorycznym Beneficjenta.

2. Udział w  szkoleniu jest nieodpłatny, o ile zachowany zostanie wymóg frekwencji, tj.80% czasu przewidywanego programem zajęć oraz obecność na egzaminie zewnętrznym, nie dojdzie do istotnego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień umowy lub Regulaminu Projektu.

§ 4 Zakres obowiązków Uczestnika projektu

1. Do obowiązków Uczestnika projektu należy:

a) niezwłoczne informowanie SEKA S.A. o zaistniałej zmianie danych osobowych oraz innych danych mogących mieć wpływ na realizację projektu;
b) systematyczne uczestnictwo w szkoleniu;
c) obecność w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na szkolenie;
d) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
e) potwierdzanie podpisem każdego dnia obecności na zajęciach szkoleniowych;
f) podpisywanie dokumentów związanych z udziałem w szkoleniu i egzaminie;
g) udostępnianie danych do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, w tym wypełnienie ankiet ewaluacyjnych;
h) przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zewnętrznego dającego możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu spawania metodą TIG-141 lub MAG-135

2. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do Regulaminu Projektu:

LISTA MIAST ŚREDNICH/TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

POMOC PUBLICZNA