strona główna
Miejsca szkoleń

 

UWAGA! REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO

PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Projekt "Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zawodzie spawacza" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe. Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Kurs jest skierowane do osób, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć przystąpienia do kursu realizowanego w ramach ww. projektu (nie trzeba mieć zgody pracodawcy na udział w kursie).

CZAS TRWANIA KURSU TIG 141 (poziom podstawowy): 110 godz. (23godz. teorii + 80godz. praktyka + 7godz. egzamin).

CZAS TRWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 - lipiec 2019